1. شناخت هویت، مختصات و مشخصات جامعه ایران دوره معاصر

2. شناخت زمینه‌ها و عوامل موثر در ایستایی تاریخی جامعه ایران پیشا انقلاب

3. شناخت قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موثر در پویایی و پیشرفت جامعه ایران پسا انقلاب

4. شناخت تهدیدها و فرصت ها در چالش های اجتماعی داخلی، منطقه ای و بین المللی

5. شناخت عوامل موثر در حفظ و تکریم وحدت اجتماعی جامعه ایران پسا انقلاب

6. شناخت عوامل موثر در تبیین و تقویت ایده امت اسلامی با محوریت جامعه ایرانی

7. تبیین جامعه مطلوب انقلاب اسلامی

8. تبیین رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی و جامعه پساانقلاب

9. تولید ادبیات غنی علمی در حوزه مطالعات اجتماعی جامعه ایرانی و امت جهانی اسلام