آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-12-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-02-17
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-12-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-02-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-12-21
تاریخ شروع همایش
1402-03-08 08:00
تاریخ پایان همایش
1402-03-08 17:00


دانشگاه تهران

حمایت کنندگان