شیوه نامه تهیه مقالات

همایش بین‌المللی انقلاب اسلامی و جامعه معاصر؛ فرصت ها و چالش‌ها

الف) چیدمان و اجزای اصلی مقاله

 1. عنوان

2. نام نویسنده یا نویسندگان (با درج سمت و ایمیل در پاورقی)

3. چکیده

چکیده مقاله حداکثر شامل 250 کلمه باشد. چکیده باید هدف، روش  و نتایج پژوهش را مطرح کند. چکیده مقاله به انگلیسی در صفحه آخر پس از مراجع آورده شود.

4. کلمات کلیدی

حداکثر 5 کلمه به‌عنوان کلمات کلیدی انتخاب شود. این کلمات باید موضوعات اصلی را نشان دهند.

5. مقدمه

در بخش مقدمه ابتدا باید کلیات موضوع پژوهش عنوان شود. سپس تاریخچه‌ای از کارهای مشابه انجام شده به همراه ویژگی‌های هر یک بیان شود(پیشینه). در ادامه با توضیح کاستی‌های موجود، مساله اصلی پژوهش ذکر شود و در نهایت ساختار و سازماندهی پژوهش توضیح داده شود.

6. روش پژوهش

روش مورد استفاده در پژوهش توضیح داده شود (روش گرداوری و روش تحلیل)

7. چارچوب نظری یا مفهومی پژوهش

چارچوب نظری پژوهش شامل طرح مفاهیم اصلی پژوهش، انتخاب نظریه یا مبانی نظری خاص و یا  چارچوب مفهومی از طریق در کنار هم قراردادن مفاهیم  و متغیرهای مختلف پژوهش شکل می‌گیرد.

8. طرح مباحث اصلی پژوهش

پس از طرح مباحث نظری و مفهومی پژوهش در بخش قبلی در این بخش با بهره گیری از مبانی نظری و مفهومی پژوهش نگارنده به تبیین موضوع و مساله اصلی پژوهش  و ارائه یافته‌ها بپردازد.

9. نتیجه‌گیری

نتیجه گیری ناظر بر معرفی خلاصه یافته های پژوهش و جمع بندی خلاصه نکات مهم انجام شده در کار بصورت خلاصه مرور و نتایج به دست آمده توضیح داده شوند. نتیجه می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند؛ ویا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد دهد.

 10. فهرست منابع

در تدوین مقاله برای همایش، از منابع معتبر و دست اول، مانند کتب معتبر، مقالات ISI، علمی-پژوهشی، رساله‌ها، گزارش‌های علمی معتبر و ... استفاده نمایید.  در استفاده از منابع به دقت ارجاع دهی نمایید تا مقاله شامل سرقت ادبی نشود.   در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع انگلیسی را ذکر کنید.

شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا  و بر اساس نمونه‌های زیر باشد:

-        کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده و نام و نام خانوادگی نویسنده­ دوم در صورت وجود. (سال نشر). «عنوان کتاب». محل نشر: ناشر

-        ترجمه: نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان.(در صورتی که کتاب ترجمه شده باشد). عنوان اثر. محل نشر: ناشر مربوطه.

-        در مورد کتاب­هایی با سه مولف یا بیشتر پس از نام خانوادگی، نام نویسنده اول و همکاران.(در منابع انگلیسی and others) نوشته شود. نام و نام خانوادگی یکایک نویسندگان لازم نیست درج گردد.

-        مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده و نام و نام خانوادگی نویسنده­ دوم در صورت وجود. (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام مجله. شماره مجله. صفحه آغاز تا پایان مقاله در مجله.

-        اینترنت : نام خانوادگی، نام نویسنده. (نویسند­گان). (سال انتشار یا دسترسی). عنوان اثر. شناسه(آدرس).

 ب) ضوابط مربوط به نوع فونت و قلم

ü   نوع فونت در متون انگلیسی: Times New Roman

ü   نوع فونت در متون فارسی: B Nazanin

ü   نوع فونت در متون عربی: B Badr

ü   عنوان مقاله: 16 Bold

ü    نام نویسندگان: 11 Bold

ü   اطلاعات نویسندگان: 10 ساده

ü   عنوان‌های چکیده، کلید واژگان و کتابنامه: 12Bold  

ü     متن چکیده و کلید واژگان: 10 ساده

ü   عنوان های اصلی: 12Bold

ü   عنوان های فرعی: 11 Bold

ü   متن مقاله و ارجاعات درون متنی: 13 ساده

ü   متن کتابنامه و منابع: 12 ساده (نام کتاب و مجلات ایتالیک باشد)

ü   متن پاورقی: 10 ساده

ج) شیوه استناددهی در متن

تعداد نویسندگان

ساختار استناددهی

نمونه

 

 

 

یک نویسنده

(نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره جلد، شماره صفحه)

تک‌جلدی: (عنایت، 1349: 25)

چندجلدی: (مجلسی، 1403: 15، 72)

دو نویسنده

(نام‌خانوادگی نویسنده اول و نام‌خانوادگی نویسنده دوم، سال انتشار: شماره جلد، شماره صفحه)

(محمدی و جعفری، 1389: 53)

سه نویسنده یا بیشتر

(نام‌خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال انتشار: شماره جلد، شماره صفحه)

(احمدی و همکاران، 2015: 105)

تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال

پس از سال انتشار، با افزودن (الف) و (ب) از دیگری متمایز شوند.

(رضایی، 1379، (الف): 14)،

(رضایی، 1379، (ب):150)

ارجاع به قرآن کریم

(نام سوره: شماره آیه)

(بقره: 85)

 

 

 

 

-